Here Comes Executive Order 6102 For The QE Generation: Dutch Central Bank Orders Pension Fund To Sell Its Gold

Tyler Durden's picture

Perhaps the most stunning example of what may be in store for asset managers and pension funds (and possibly retail holders) who dare to challenge central bank monetary authority comes from the Netherlands, where we have just witnessed the 21st century equivalent of Executive Order 6102. The story in a nutshell (and as translated loosely from the primary source presented below): the glassworkers pension fund (SPVG) was ordered by De Nederlandsche Bank (DNB, or the equivalent of the Dutch central bank), that it has to sell the bulk of its gold assets. After the SPVG refused to comply with the order, the DNB went to court and the decision has come out, siding with the central bank, ordering the SPVG to sell the required gold within two months. The pension fund, which invests for 1142 employees, in late 2009 had gold bars worth 34.6 million euros, or about 1400 kilograms. The total fund assets amounted to 288 million euros at that time. The DNB argued gold is a commodity and holding 13 percent was overweight in comparison to the 2.7% average that pension funds are invested in commodities.  DNB has found that such a large proportion of gold is inconsistent with the interests of the participants. SPVG sees gold as a medium of exchange, such as euros, but DNB believes that the price of gold fluctuates too much for it to be classified as an investment. Translation of the translation: the central bank has now directly ordered a fund how to allocate its gold assets, because it explicitly disagreed with the fund's statement that gold is money, claiming instead that it is nothing but a very volatile commodity. Very soon no pension funds in the Netherlands will be allowed to hold any amount of gold more than the merely nominal. This latest gold confiscation equivalent event is most certainly coming to a banana republic near you.

Original document:

LJN: BP3625, Rechtbank Rotterdam , AWB 11/455 VBC-T2    Print uitspraak
 
Datum uitspraak:    08-02-2011
Datum publicatie:    09-02-2011
Rechtsgebied:    Bestuursrecht overig
Soort procedure:    Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie:    DNB heeft een pensioenfonds de aanwijzing gegeven haar beleggingsportefeuille in goud blijvend af te bouwen – afhankelijk van de uiteindelijk samen te stellen assetmix – tot een percentage gelegen tussen 1 en 3%. Hoewel het fonds kan worden nagegeven dat de motivering van het bestreden besluit summier is, is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter ter zitting genoegzaam onderbouwd waarom DNB van oordeel is dat het fonds heeft belegd in goud in een mate die een bovenmatige afhankelijkheid als bedoeld in het vijfde lid van artikel 13 van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen oplevert. Naar de mening van DNB levert een belegging van 13% van het vermogen in de categorie grondstoffen, waarbij die belegging zich bovendien beperkt tot één grondstof, een bovenmatige afhankelijkheid op van de waardeontwikkeling van die grondstof. DNB wijst er in dit verband op dat pensioenfondsen gemiddeld 2,7% beleggen in de categorie grondstoffen. Voorts wijst zij op de volatiliteit van goud die blijkt uit de door het fonds overgelegde ALM studie. De stelling van het fonds dat goud niet zozeer als grondstof maar als een ruilmiddel moet worden gezien doet naar het oordeel van de voorzieningenrechter, gelet op de sterke volatiliteit ervan, onvoldoende af aan het betoog van DNB.
 

Uitspraak
RECHTBANK ROTTERDAM

Sector Bestuursrecht
Voorzieningenrechter

Reg.nr.: AWB 11/455 VBC-T2

Uitspraak naar aanleiding van het verzoek om voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht

in het geding tussen

Stichting Pensioenfonds Vereenigde Glasfabrieken, te Gorinchem, verzoekster (hierna: het fonds),
gemachtigde prof. dr. E. Lutjens, advocaat te Amsterdam,

en

De Nederlandsche Bank N.V., verweerster (DNB),
gemachtigde mr. C.M. Bitter, advocaat te Den Haag.

1  Ontstaan en loop van de procedure

Bij besluit van 20 januari 2011 heeft DNB het fonds de aanwijzing gegeven die ertoe strekt dat het fonds haar beleggingsportefeuille in goud blijvend afbouwt – afhankelijk van de uiteindelijk samen te stellen assetmix – tot een percentage gelegen tussen 1 en 3 %. Het fonds dient daartoe een plan van aanpak op te stellen dat binnen twee weken na bekendmaking van de aanwijzing door DNB dient te zijn ontvangen. Het fonds dient vervolgens het plan van aanpak uit te voeren volgens de planning die voorziet in een tijdpad van maximaal twee maanden na indiening bij DNB.

Tegen dit besluit (hierna: het bestreden besluit) heeft het fonds bezwaar gemaakt.

Voorts heeft zij de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen, inhoudende schorsing van het bestreden besluit.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 3 februari 2011. Partijen hebben zich laten vertegenwoordigen door hun gemachtigde. Voorts is namens het fonds verschenen ir. D. van Ek, werkzaam bij Mercer Nederland B.V. en adviseur van het fonds. Namens het fonds zijn voorts enige leden van het bestuur verschenen. Namens DNB zijn verder drie medewerkers verschenen onder wie H. Kuik.

2  Overwegingen

2.1  Op grond van artikel 8:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) kan, indien tegen een besluit bij de rechtbank beroep is ingesteld dan wel, voorafgaand aan een mogelijk beroep bij de rechtbank, bezwaar is gemaakt of administratief beroep is ingesteld, de voorzieningenrechter van de rechtbank die bevoegd is of kan worden in de hoofdzaak, op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor zover de daartoe uit te voeren toetsing meebrengt dat de rechtmatigheid van het bestreden besluit wordt beoordeeld, heeft het oordeel van de voorzieningenrechter een voorlopig karakter en is dat oordeel niet bindend voor de beslissing op bezwaar of eventueel in de hoofdzaak.

2.2  Ingevolge artikel 171, eerste lid, van de Pensioenwet kan DNB een pensioenuitvoerder die niet voldoet aan hetgeen bij of krachtens deze wet is bepaald, door middel van het geven van een aanwijzing verplichten om binnen een door de toezichthouder gestelde redelijke termijn ten aanzien van in de aanwijzingsbeschikking aangegeven punten een bepaalde gedragslijn te volgen.

2.3  Artikel 135 van de Pensioenwet luidt:

“1. Een pensioenfonds voert een beleggingsbeleid dat in overeenstemming is met de prudent-person regel en met name gebaseerd is op de volgende uitgangspunten:
a. de waarden worden belegd in het belang van aanspraak- en pensioengerechtigden; en
b. (…);
c. de beleggingen worden gewaardeerd op basis van marktwaardering.
2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden ter waarborging van het prudente beleggingsbeleid nadere regels gesteld.
3. De (…) regels die op grond van het tweede lid worden gesteld ten aanzien van de diversificatie van waarden zijn niet van toepassing op beleggingen in staatsobligaties.”

In de Memorie van toelichting van het wetsvoorstel Pensioenwet is onder meer het volgende overwogen (Kamerstukken II 2005/06, 30 413, nr. 3, p. 258-259):

“De inhoud van dit artikel is gebaseerd op artikel 9ba, zoals dat is geformuleerd in het wetsvoorstel ter implementatie van richtlijn 2003/41/EG (Kamerstukken II 2004/05, 30 104, nr. 2). Het beleggingsbeleid van een pensioenfonds moet zijn gebaseerd op de prudent personregel. De prudent person-regel wordt door de richtlijn niet gedefinieerd. De richtlijn formuleert wel een aantal uitgangspunten. De regel wordt het best benaderd in het uitgangspunt dat de waarden op zodanige wijze worden belegd dat de veiligheid, de kwaliteit, de liquiditeit en het rendement van de portefeuille als geheel worden gewaarborgd. Tevens dienen de waarden uitsluitend te worden belegd in het belang van de aanspraak- en de pensioengerechtigden. (…)”

2.4  Artikel 13 van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen (hierna: Besluit FTK) luidt, voor zover hier van belang:

“1. De waarden worden op zodanige wijze belegd dat de veiligheid, de kwaliteit, de liquiditeit en het rendement van de portefeuille als geheel zijn gewaarborgd.
2. Waarden die ter dekking van de technische voorzieningen worden aangehouden, worden belegd op een wijze die strookt met de aard en de duur van de verwachte toekomstige pensioenuitkeringen.
(…)
5. De waarden worden naar behoren gediversifieerd zodat een bovenmatige afhankelijkheid van of vertrouwen in bepaalde waarden, of een bepaalde emittent van waarden of groep van ondernemingen en risicoaccumulatie in de portefeuille als geheel worden vermeden.
(…)”

2.5  Op 18 augustus 2010 heeft op uitnodiging van DNB een gesprek plaatsgevonden met een delegatie van het bestuur van het fonds. Tijdens dit gesprek heeft DNB het fonds meegedeeld dat het fonds een te groot deel van de beleggingsportefeuille belegt in slechts één “sub-assetclass”, te weten goud, en dat hierdoor sprake is van een concentratierisico. Naar de mening van DNB is deze belegging vanwege het risico niet in het belang van deelnemers van het fonds en dient deze belegging afgebouwd te worden. Het fonds heeft DNB laten weten de visie van de DNB niet te onderschrijven. Na correspondentie over en weer heeft DNB het bestreden besluit genomen.

2.6  Het fonds betoogt dat zij niet in overtreding is. Zij stelt in dit verband dat DNB moet kijken naar de portefeuille als geheel. Het fonds stelt dat het doel is om veiligheid te creëren voor de deelnemers. Omdat de AEX thans zeer onzeker is, is juist gekozen voor goud omdat dit een verstandige belegging is gebleken. Indien het fonds in 2008 niet haar aandelen had ingeruild voor goud zou het fonds in een situatie van ernstige onderdekking zijn komen te verkeren, terwijl zij mede dankzij de aankoop van goud per december 2010 een dekkingsgraad heeft van 104,7%, wat boven het minimaal vereiste vermogen ligt. Het fonds heeft een adequate monitor ingericht op de ontwikkeling van de goudprijs en recent nog een ALM studie laten doen die het beleid van het fonds ondersteunt. Het fonds meent dan ook dat DNB ten onrechte een concentratierisico aanneemt. Voorts betoogt het fonds dat sprake is van een onredelijke belangenafweging door DNB nu het fonds juist op zeer zorgvuldige wijze is overgegaan tot de aankoop van goud, zij heeft gehandeld in het belang van alle deelnemers, in welk verband zij er op wijst dat de deelnemersraad zich achter het bestuur van het fonds heeft geschaard, en DNB al aan de hand van het jaarverslag van het fonds over 2008 op de hoogte was van de belegging in goud.

2.7  Hoewel het fonds kan worden nagegeven dat de motivering van het bestreden besluit summier is, is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter ter zitting genoegzaam onderbouwd waarom DNB van oordeel is dat het fonds heeft belegd in goud in een mate die een bovenmatige afhankelijkheid als bedoeld in het vijfde lid van artikel 13 van het Besluit FTK oplevert. Uit die bepaling in verbinding met artikel 135 van de Pensioenwet volgt dat – met uitzondering van beleggingen in staatsobligaties – diversificatie in de beleggingsportefeuille van groot belang wordt geacht bij de invulling van de prudent person-regel. Deze diversificatie is naar DNB stelt terug te voeren op het uitgangspunt dat een breed gespreide beleggingsportefeuille, over verschillende beleggingscategorieën en verschillende regio’s, een stabiliserende invloed heeft op de beleggingsresultaten, zonder dat dit ten koste gaat van het te verwachten rendement. Naar de mening van DNB levert een belegging van 13% van het vermogen in de categorie grondstoffen, waarbij die belegging zich bovendien beperkt tot één grondstof, een bovenmatige afhankelijkheid op van de waardeontwikkeling van die grondstof. DNB wijst er in dit verband op datpensioenfondsen gemiddeld 2,7% beleggen in de categorie grondstoffen. Voorts wijst zij op de volatiliteit van goud die blijkt uit de door het fonds overgelegde ALM studie. Het is volgens DNB niet te voorspellen wanneer en in welk mate een daling in zal zetten. Mocht de goudkoers imploderen dan kan de dekkingsgraad van het fonds zakken tot onder de 100%. DNB heeft er ter zitting voorts op gewezen dat het fonds waarop een lange termijnherstelplan van toepassing is met dit concentratierisico handelt in strijd met artikel 16, tweede lid, van het Besluit FTK. De stelling van het fonds dat goud niet zozeer als grondstof maar als een ruilmiddel moet worden gezien doet naar het oordeel van de voorzieningenrechter, gelet op de sterke volatiliteit ervan, onvoldoende af aan het betoog van DNB.

2.8  DNB heeft naar het oordeel van de voorzieningenrechter ter zitting de kritiek van het fonds dat zij onvoldoende oog heeft voor het gehele belegde vermogen van het fonds in voldoende mate weerlegd. DNB heeft in dit verband aangevoerd dat de omstandigheid dat een groot deel van het fonds wel in overeenstemming met de Pensioenwet is belegd, onverlet laat dat het concentratierisico dat de goudpositie een reëel risico oplevert dat het gehele vermogen daalt tot onder de verplichte dekkingsgraad.

2.9  Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is DNB terecht tot het oordeel gekomen dat sprake is van een concentratierisico als bedoeld in het vijfde lid van artikel 13 van het Besluit FTK. Dat DNB reeds aan de jaarstukken van het fonds van 2008 had kunnen afleiden dat het fonds een te groot deel – destijds 5% – van het vermogen in goud heeft belegd maakt naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet dat DNB thans niet tot een aanwijzing heeft mogen komen. Ten eerste heeft het fonds haar goudpositie aanzienlijk uitgebreid in 2009, zodat ingrijpen meer pregnant werd, en ten tweede berust op het fonds een eigen verantwoordelijkheid om te beleggen binnen de kaders die de Pensioenwet en het Besluit FTK bieden. Voorts heeft DNB niet onverwijld naar handhavingsinstrumenten gegrepen, maar heeft zij eerst via overleg getracht het fonds te bewegen haar goudpositie af te bouwen. Ten slotte is de voorzieningenrechter niet gebleken dat het fonds een onredelijke termijn is geboden om haar goudpositie af te bouwen.

2.10  De voorzieningenrechter zal het verzoek daarom afwijzen.

2.11  De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling.

3  Beslissing

De voorzieningenrechter,

recht doende:

wijst het verzoek om voorlopige voorziening af.

Aldus gedaan door mr. T. Damsteegt, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. drs. R. Stijnen, griffier.

De griffier:  De voorzieningenrechter:

Uitgesproken in het openbaar op: 8 februari 2011.

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.

Afschrift verzonden op:


Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
nope-1004's picture

......................./´./)
....................,/¯../
.................../..../
............./´¯/'...'/´¯¯`¸
........../'/.../..../....../¨¯\
........('(...´...´.... ¯~/'...')
.........\.................'...../
...........\.............. _.·´
............\..............(
..............\.............\
...............\..............\
................\..............\
.................\...............\

 

Fuck you, banksters.

Your ship is sinking.

 

 

Kaiser Sousa's picture

nice...ur skills r extraordinary...

yes, fuck all bankers.....

Don Birnam's picture

As a quick aside, this story is really quite humorous. 

What if they gave an iPhone 4 party, and no one came ?

http://finance.yahoo.com/news/Verizon-iPhone-Off-to-a-Slow-tsmf-28057190...

barkster's picture

They should sell the gold directly to Eric Sprott in exchange for PHYS shares.

barkster's picture

or maybe sell it directly to their members...

Cognitive Dissonance's picture

Ten bucks says it will be sold through a hidden intermediary to the central bank that is ordering it to sell it. Or under orders of the central banks central banker (www.BIS.org) to whomever (meaning nation) wants Gold in exchange for continuing to buy CB paper or whomever just needs to be placated.

Pseudo Anonym's picture

I wager ten bucks that you're right.

Cash_is_Trash's picture

Buy the fuckin' guacamole!

You know, the dip.

BigJim's picture

Yes, but when they bought the gold, it probably only amounted to 6% of their assets.

Lord Koos's picture

Yep, and just as it's beginning to go to the moon in fiat terms, they want them to divest.  Sickening, and I'm surprised the judge sided with these pricks... but then he was probably bought and paid for.  I wonder if this is making much news in the Netherlands.

tmosley's picture

Why buy the guacamole when the whackamole by the Fed is free?

Cognitive Dissonance's picture

Very nice.

Rest assured I shall steal that. :>)

RockyRacoon's picture

My sides are hurting.   Good thing we have a bit o' humor in these trying times.

THE DORK OF CORK's picture

Hey Racoon , I ordered that Maple and a few fractionals........ but physical cash is a nice insurance against a CB mind fuck reversal play.

RockyRacoon's picture

Good!  Always nice to heft a little silver or gold in the furry paw.

Cash (fiat lettuce) is necessary, of course.   Those lucky enough to be employed or have a mortgage should have a couple of months operating expenses in the currency du jour.

MachoMan's picture

I hope the former, but fear the latter (not that either are peachy).  Practically speaking, I see no other viable explanation.

If gold is far too volatile, then what is less volatile, capable of reasonable investment?  If only volatility is to be reviewed, why is risk to be omitted?  Have we not been slapped in the face time and time again with the fact that we literally have no ability to guage risk in the present environment?  Do our markets, their regulators, and their rating agencies have unyielding success in their predictions?  If not, why not?  If so, how can we be surprised by so many financial events?

Wallstreet 2 got the sub-title incorrect...  it should read Wallstreet 2: "moral hazard never sleeps, stops, or even slows down to catch its breath."

geminiRX's picture

Sell it and become overweight in rice futures instead...

ThreeTrees's picture

Definitely cut and paste.  I've had that exact middle txt finger saved for nigh on a decade now.  I bet it's as old as the internet.

connda's picture

I think I'll use that for my avatar.

bankrupt JPM buy silver's picture

Part 4 out tomorrow the bears silver manipulation, should explain why they are liquidating the good gold, or whats left of it on Earth.

kentfinance's picture

$1,363 bid. $1,365 on the follow. For all of it.

MarketTruth's picture

Agreed... and if GOLD is so volatile (BS imho) then why is it ALL MAJOR CENTRAL BANKS hold many tons of physical gold as reserves? Me thinks their central bank is a bit short physical gold, though the amount discussed in the above article is chump change yet does set a precedence of possible things to come.

XitSam's picture

+1.

And if the other pension funds had an average of 13% in gold, they seem to say then it would be ok.

blindfaith's picture

"does set a precedence of possible things to come."

Boy o Boy that is the question. But we all know the crack in the wall becomes the break in the dam.

the rookie cynic's picture

All central bankers a closet gold bugs. If they were true believers in fiat, why wouldn't they sell in all their gold for fiat paper? Hmmm...  http://therookiecynic.wordpress.com/

waylon153's picture

The lightbulb just went on.  This is a very visible, major checkpoint I've been waiting for in identifying the speed and pace of this whole collapsing house of cards.  Yes, there's been tons of problems, scams, bad policy, fraud, etc. but this incident has sped it all up, in my mind at least. 

 

Someday we're going to look back on this day and clearly see this is the precise moment Skynet first became self-aware.....

downrodeo's picture

WIN! That is *king awesome!*

 

they are terrified of another incident like Egypt. they dodged that bullet, but they might not be so lucky the next time.

 

caconhma's picture

This is all you can do: just show your finger to banksters? It will change nothing.

The only thing that will making the difference is to kill Central Banks. It must be outlawed, at least in America.

Consequently, at the next election, vote every single bastard out of the Congress and outlaw the FED!

unky's picture

you stupid - you think voting will change anything? only riots and buying pms will change anything if at all

CH1's picture

C'mon, unky, insulting people doesn't help. And the gentleman is not stupid, he is just looking at different information than you are. The productive solution is to give him better information.

caconhma's picture

unky, you are fking stupid idiot. People do NOT riot as long as they have a hope!

scratch_and_sniff's picture

"People do NOT riot as long as they have a hope!"

 

i feel an election slogan comming on.

faustian bargain's picture

You're criticizing flipping the bird to banksters, yet your only proposal is to vote for 'change'? Who's the idiot again?

Let me revise your second sentence: There is no hope for people as long as they refuse to riot.

Crime of the Century's picture

Your avatar reminds me of a Dutch glass worker...

CrockettAlmanac.com's picture

What if we vote for pre-1965 change? And that's an invitation to "junk" me (pun intended).

CH1's picture

Sorry to say, but that won't work. They need millions to get elected, and the few who are not corrupted in that process are corrupted soon afterward.

The State is ITSELF corruption. That includes EVERY state, even the US in 1789. (Though that one was among the least bad.)

The Banksters took over the states of the West, and the politicians are addicted to their vaulted positions. These are people who live for popularity contests, after all.

The States will NOT reform themselves.

America, as is nobly thought of, existed until about 1790 (Hamilton and his bank were the death note). It was all downhill from there. It's over.

All we can hope for is a massive fall and de-centralization, then a non-bankster restart.

Dr. Porkchop's picture

The battle has been fought from day one of the republic. Tree of liberty, blood of tyrants and such.

CrockettAlmanac.com's picture

The State is ITSELF corruption. That includes EVERY state, even the US in 1789.

Nothing but corruption can be expected from those who wield power and wealth obtained not through labor or trade but rather through theft and violence. Only the individual is sovereign.

downrodeo's picture

These are people who live for popularity contests, after all.

 

It is funny how we choose these types to 'lead' us. 99.998% of them couldn't lead Rush Limbaugh to a pharmacy. They are insecure little children in most respects. It really is no wonder how we got to this point.

As cliche as it sounds, we have to take the power back from them. We've delegated too much of our power to them, and for too long. We need to regain a little bit of our sovereignty. I am stating the obvious, and I can't think of anything more obvious to state than that. Humans: be your own leader. Viva Egypt; don't let the CIA install another puppet. Eyes on the prize, yo!

11b40's picture

Unfortunately, they are a reflection of us. 

Trot on over to your local WalMart about 11:00 Friday night and take a look at "us".

Or, for a real laugh, read about the latest escapades by one of the Bozos from Congress.  Where do we find these amazing "leaders"?

http://www.huffingtonpost.com/2011/02/10/chris-lee-shirtless-congr_n_821396.html

 

Zedge Hero's picture

CH1 I think old Andrew Jackson would disagree as his last words were "I KILLED THE BANK"

Hickory where art thou?

Fiat Money's picture

yeah - blame Alexander Hamilton, "He sided with the London/European (multi-national) banksters."    That's way too easy. 

 First of all, Hamilton risked his life in the American Revolution (he led one of the charges on the several beseiged British redoubts at Yorktown - definitely hazardous work,  to close with some scared and desperate Redcoats, and try to bayonet 'em out of their redoubt) so he was far more anti-British than many fat-cat Loyalists (from NY to South Carolina) who managed to maintain their property during & after the war. 

 #2., and more importantly, Hamilton was decidedly ANTI-SLAVERY.    MOST of the critics (Jefferson, Madison, Monroe, Patrick Henry, etc.)  who criticized Hamilton for "IN BED with Euro bankers who want to place America in debt slavery!"  were SLAVE OWNERS -  who were every bit as  ruthless (in supporting the awful slave trade) as the British imperialists (who also supported the slave trade in late 1700s) were.

  Get over it:  IF you want to DEFEND a nation with a large coastline, you MUST build ships - EXPENSIVE ships.  To build, man, & supply a competent navy, you simply MUST have some BIG FINANCE.  As in all things, it is question of BALANCE:    WHO is OVERSEEING the Big Banks, and in WHOSE BENEFIT do they operate.    Hamilton was decidedly PRO-INDUSTRY, his "Report on Manufacturers" Dec. 1791 effectively laid the cornerstone for the ENTIRE Yankee & American industrial economy we have been so proud of for 200+ years (and which the treasonous Neo-Cons are so busy DISMANTLING today.)  http://en.wikipedia.org/wiki/Report_on_Manufactures

     AS IF the above weren't enough of a DEFENSE of Hamilton,  it was Hamilton SECURING the US national debt, and establishing the Treasury,  which made his most powerful opponent - Thomas Jefferson -  look like a genius, and gave Jefferson THE crowning glory of his presidency; namely, the Lousiana Purchase 1803.  Hamilton may have "distrusted the ability of common citizens to govern themselves," and Jefferson may have had "faith" in small farmers and a predominantly agricultural economy,  but it was HAMILTON's AMASSING of cold, hard cash (and probably gold) that ALLOWED  Jefferson to PAY FOR the Louisiana purchase, America's GREAT BLOODLESS VICTORY which DOUBLED our nation, in 1803. 

(And, in context of global, imperial wars,  even that was a close thing:  Had General Andrew Jackson not been #1. such an Anglo-phobe (English hater; his 2 older POW brothers,  and mother who volunteered as a nurse, had died of diseases caught on deadly, concentration-camp style British prison ships); and #2. such an experienced India wars fighter, the British probably would have won the Battle of New Orleans, 1814, and THEY would have COMMANDED the mouth of the Mississippi!)

    it's EASY to say that Hamilton "SIDED WITH THE BRITISH BANKERS" -  but he FOUGHT THE REDCOATS, IN PERSON,  he ESTABLISHED the MANUFACTURING, trade, and FINANCIAL FOOTING, that would allow America to win the war of 1812, and his FUNDING of the early American government provided for at least 2 of Jefferson's biggest triumphs, the defeat of the Barbary Coast pirates by US Navy (expensive ships)  and Marines; and the Lousiana Purchase. 

Attitude_Check's picture

++++++  You realize of course this level of actual history knowledge, and the application of that knowledge to make informed logical conclusions doesn't play to well on a "bitchzing" site like ZH sadly.  Way to many opinions, way too little knowledge.

 

Sad, because it wasn't that way before.  There was a lot of crap, but also alot pf well reasoned thought -- like yours.  Now I tend to read it for some news and humor.