Bitcoin Explodes Above $14,000 - Korean PM Fears "Serious Pathological Phenomena"